1.1. Това потребителско споразумение установява и управлява отношенията между онлайн платформата и потребителя. Използвайки ресурса и регистрирайки акаунт, потребителят се съгласява с прочетеното съдържание и приемането на установените условия.

1.2. В случай на несъгласие с разпоредбите на споразумението, използването на ресурса ще бъде забранено.

2. Общи положения

2.1. Онлайн платформа/ресурс – страна, предоставяща услуги.

2.2. Потребител – страна, придобиваща услуги.

2.3. Този виртуален регламент има същите законови права като договор, подписан на хартиен носител. Съгласието потвърждава и урежда правните отношения между страните.

2.4. Онлайн платформата предоставя на потребителя възможност да извършва транзакции с цифрови парични активи, използвайки своя ресурс.

2.5. Услугата може да се ползва от физически и юридически лица.

2.6. Подадената онлайн заявка за поръчка на услуги с оборот на средства е официално приемане на разпоредбите. Времевите индикатори, както и параметрите на състоянието, се вземат предвид от услугата по подразбиране в момента на изпълнение на заявката.

2.7. Действащото законодателство на държавата, в която потребителят е регистриран и се намира, прехвърля данни, не отменя разпоредбите, както и договорените отношения между клиента и системата за виртуални транзакции.

3. Предмет на договора и предоставяните услуги

3.1. Предложението на онлайн платформата е надеждно и безопасно използване на платежни системи на различни банкови структури. Всички банки са представени на ресурса. С помощта на платежната им функционалност се извършват финансови транзакции.

3.2. Платформата не проверява легитимността на средствата, притежавани от потребителите, участващи в транзакции. Използвайки услугите на платформата, потребителят потвърждава, че притежава и се разпорежда със средства на законово основание.

3.3. В зависимост от посоката на операцията, през определеното време от момента на кредитиране на сумата в размера, посочен в съответното приложение, ресурсът прехвърля валутата на съответните адреси. Форсмажорни обстоятелства могат да попречат на изпълнението на операцията.

3.4. Онлайн платформата, оптимизирана с технически средства, предлага и предоставя срещу заплащане следните услуги:

 • приемане и по-нататъшно прехвърляне на декларираното количество виртуални единици на лице или лица, желаещи да ги закупят срещу паричен еквивалент, при условията, предвидени от параметрите на приложението от потребителя;
 • обмен на цифрова валута в реално време.

3.5. Положителната разлика в качеството на допълнителната полза, получена в резултат на транзакции, е в полза на ресурса и се отчита като премийно плащане за комисионни услуги.

3.6. Приемането на условията става след:

 • кандидатстване за една от услугите, предлагани от ресурса;
 • регистрация в онлайн платформата.

3.7. Потребителят приема услугите на предлагащата страна и извършва сетълмента в съответствие с условията, установени в споразумението. Заявлението се прави и заплаща изключително чрез формата, посочена на ресурса. Неразрешено плащане по реквизити не се допуска. В противен случай заявката може да бъде отменена.

3.8. Преводите към карти се извършват от няколко секунди до 5 работни дни. В повечето случаи завършването на операциите става незабавно.

4. Условия за ползване

4.1. Приемането на тези условия предполага потвърждение от страна на потребителя за навършване на необходимата и законова възраст. Пречка за сключването на споразумение може да бъде спиране или забрана за използване на ресурса по-рано.

4.2. Всяка дейност на потребителя на уебсайта на онлайн платформата, както и в приложенията на ресурса (включително, но не само мобилното приложение), например, е подаване на заявление за обмен и/или всякакви друга дейност, ще се счита за съгласие за преминаване през процедурата за персонална идентификация и предоставяне на всички необходими данни и/или документи за това.

4.3 Обработката на заявления и изпълнението на транзакциите се извършва от онлайн платформата в съответствие с Политиката за поверителност, както и спазването на закона за предотвратяване на дейности по пране на пари и предотвратяване на активирането на транзакции, които са незаконни.

4.4. Операциите започват веднага след като средствата бъдат кредитирани от потребителя. Транзакцията не подлежи на анулиране или спиране след началото на нейната активация. Активите в резултат на такава операция не се връщат на потребителя.

4.5. Всяка извършена транзакция се счита за неотменима и не може да бъде отхвърлена след нейното приключване. Ако средствата не бъдат получени от потребителя в рамките на 15 минути от момента на заявката, тогава приложението се счита за отменено като невлязло в сила.

4.6 Ресурсът поддържа записи на финансови транзакции в съответствие със споразумението, правилата и формата на регулирани системи за виртуален сетълмент.

4.7. Ако активите от потребителя бъдат получени след анулирането на приложението (по-късно от зададеното време), тогава обменният курс за такова приложение ще бъде преизчислен според обменния курс към момента на получаване на плащането. Ако искате да анулирате транзакцията след прехвърляне на парични средства преди изпълнението на заявлението, възстановяването става с приспадане на 3% от сумата. След попълване на заявлението финансови искове не се приемат. Ако начисляването от потребителя е сума на криптовалута под 0,001 еквивалент, тогава онлайн платформата е ограничена от правото да не ги връща.

5. Права и задължения на страните

5.1. Задълженията на онлайн платформата включват:

 1. Чрез платежни системи конвертирайте виртуални активи в съответствие с изискванията на това споразумение.
 2. Ако е необходимо, осигурете денонощна онлайн сервизна поддръжка за всякакви въпроси, свързани с прехвърлянето и обмена на активи.
 3. Поддържа подробности за лична информация, информация за време и общи курсове на транзакции и предоставя необходимите данни за вида на предлаганата услуга в случай на заявка, направена от потребителя.
 4. Спазвайте политиката за поверителност, когато извършвате услуги за прехвърляне и обмен на парични активи, използвайки различни платежни системи.
 5. Осигурете защитата на информацията за текущи транзакции от достъп на неупълномощени лица. Изключение правят: искане от контролните органи и службата за финансов мониторинг, извършващи дейности в района на местоположението на платформата; съществуваща съдебна заповед, намираща се в района, където се намира ресурсът; изискването на ръководството на платежните системи, чрез които се извършват операциите по парични преводи.
 6. Отчитайте системата от отстъпки и бонуси, предоставени на потребителя.
 7. Справяне с проблеми в случай, че потребител заяви нарушение на съответствието.

5.2. Задълженията на онлайн платформата се считат за изпълнени от момента на отписване на паричните активи и регистриране на транзакциите в историята на съответната система за сетълмент.

Отговорностите на потребителя включват:

 1. Предоставете всички необходими документи и банкови данни. Надеждността и навременното подаване на данни ще гарантират успешното извършване на транзакции за посочените суми.
 2. Посочете валиден имейл адрес.
 3. Издаване на съгласие и създаване на система за уведомяване за предоставяните услуги чрез електронна поща.
 4. Осигурете възможност за достъп до интернет чрез комуникационни системи или стационарни устройства.
 5. Работейки с услугите на онлайн платформата, създайте висококачествена защита с помощта на съществуващи антивирусни програми.
 6. Не забравяйте да спазвате всички правила и разпоредби на споразумението.
 7. Уведомявайте своевременно и подробно администрацията за случаите на пълно или частично нарушение на транзакциите. Ако бъдат открити отклонения, заявлението за разглеждане на искането трябва да бъде получено от ресурса в рамките на един месец от датата на грешната операция. В противен случай оспорваните суми ще останат неотменимо собственост на онлайн платформата.
 8. Спазвайте стриктно нормите и изискванията на действащото законодателство в рамките на използването на ресурса.
 9. Не използвайте различни методи за интензификация на трафика.

5.3. Онлайн платформата има следните права:

 1. Временно спиране на работата на ресурса за неговото преструктуриране или възстановяване на техническите настройки. В същото време администрацията ще се опита да уведоми предварително за изпълнението на съответната работа. Потребителят се съгласява с факта, че поема рисковете, свързани с факта, че не може винаги да използва услугите на платформата или да извършва спешни транзакции, използвайки своя акаунт.
 2. Онлайн платформата използва сложна софтуерна функционалност и е обект на възможност за техническа повреда. Ресурсът си запазва правото в такива случаи да откаже на потребителя да изпълни условията на споразумението с последващо връщане на активите в пълен размер.
 3. Пълно спиране на работата на платформата при съмнение за незаконна намеса от трети страни. Реакцията е възможна при съответното обжалване на контролните органи, потребителя или членовете на ръководството на платежните системи. Спирането ще продължи до пълното отстраняване на нарушенията.
 4. Онлайн платформата има право законно да прави промени в системата за отстъпки и награди на партньорите без съответно известие за своите действия на потребителя. В същото време на страницата „Помощ“ в съответните раздели администрацията определено ще остави публикуването на текущата версия на системата за приспадане.
 5. Коригирайте комисионните.
 6. Забранете транзакциите без мотиви.
 7. Ако транзакцията приключи с грешка, тогава изисквайте от потребителя да предостави допълнителна информация относно предоставянето на неправилна услуга. Всяка удобна опция ще свърши работа: екранна снимка, известие по имейл, мобилно устройство и т.н.
 8. Прекратете разговора с потребителя в случай на нетактично нарушаване на правилата за поведение, етичните стандарти или отказ за предоставяне на допълнителна информация.
 9. Стопиране на транзакции в такива ситуации: несъответствие между посочените и получените суми; блок с банкови данни; предоставяне на невярна информация; промяна от потребителя на споразуменията; плащане за транзакции от друга лична сметка.
 10. Спиране на транзакции в случай на невъзможност за пълно идентифициране на лицето без възстановяване на средства преди пълното идентифициране на потребителя.
 11. При използване на методи за регулиране на трафика администрацията може да блокира достъпа до платформата, както и съответните спомагателни системи.
 12. Този ресурс също така си запазва правото да прави промени в това споразумение без предварително уведомление едностранно. Публикуването на текущата версия на споразумението ще бъде публикувано на тази страница задължително.
 13. Отказва по-нататъшно предоставяне на услуги в случай на нарушение от потребителя на някоя от разпоредбите на това споразумение. Администрацията уведомява за решението си чрез системата за уведомяване. По-нататъшната обработка на заявления спира, акаунтът се блокира.

5.4. Откриването на необосновано увеличение на паричните активи, получени при работа с ресурса, позволява на администрацията да спре транзакциите до подробно разследване на обстоятелствата, последвано от пълно възстановяване на неоснователно получените суми и съответните права върху тях.

5.5. Забранено е използването на услугите на онлайн платформата с цел организиране и осъществяване на измами, както и всякакви други операции, забранени от закона. При доказване на дейност в посока на незаконни действия на потребителя, ресурсът прехвърля събраната информация с доказателствената база на съответните правоприлагащи служби, а също така изпраща получената информация за извършването на незаконни операции до управлението на системите за сетълмент и засегната страна.

6. Гаранции и отговорност на страните

6.1. Онлайн платформата не носи отговорност в следните случаи:

 1. В случай на грешки и неточности, допуснати от потребителя в дизайна на регистрационни полета и приложения, както и нарушаване на правилата за използване на онлайн платформата и в резултат на това финансови загуби. Паричните активи, които са отишли на неправилно посочени данни, няма да бъдат върнати. Операцията се счита за правилно завършена.
 2. Неизпълнение на транзакции поради грешки или забавяния от страна на банкови организации или платежни системи.
 3. Когато потребителят не разбира правилата за финансово съответствие, тарифните ставки, таксите за услуги и други разпоредби, което води до закъснения и загуби.
 4. Платформата не носи отговорност за неизправност в случай на липса на електричество, интернет връзка и повреда на други комуникационни системи.
 5. За резултат от обменни операции, извършени от трети страни с разрешението на потребителя.

6.2. След потвърждаване на всички условия на това споразумение, страната се съгласява с условията и поема пълна отговорност за последствията от операциите.

6.3. Страните не носят отговорност и се освобождават от изпълнение на задълженията си по разглеждания регламент при настъпване на обстоятелства извън техния контрол. Тези ситуации включват:

 • природни бедствия;
 • промени в състоянието с корекция на законово ниво;
 • природни бедствия и бунтове, военни действия, хакерски атаки и др.

6.4. С дейността си в онлайн платформата потребителят потвърждава легитимността и собствеността върху своите финанси. Пълното обезщетение за материални загуби в случай на загуба в резултат на използване на ресурса се поема от потребителя.

7. Забележка към потребителя

7.1. Онлайн платформата счита за законно да уведомява потребителите на ресурса, че при притежаване на цифрови финансови активи и извършване на различни операции съществува риск от загуба на лични финансови ресурси.

7.2. Стойността на виртуалната валута е силно променлива и има вероятност собственикът да понесе загуби. Финансовите дейности, свързани с криптовалута, не се регулират на законодателно ниво на територията на Руската федерация.

7.3. При работа с цифрови финансови активи има други рискове, които не са предвидени в това известие и споразумение.

8. Проверка

8.1 Всеки потребител трябва да е готов за процедурите по разпознаване и идентификация на личността. Това е задължително условие при използване на услугите на онлайн платформата.

8.2. Получените данни за конкретно лице се използват за проверка на неговата самоличност, ресурси, приложения (не само мобилни). Функционалността на услугата работи в следните области:

 • разкриване на следи от пране на пари;
 • финансова помощ за тероризма;
 • различни измамни операции и други финансови престъпления.

8.3 Онлайн платформата събира, обработва, използва и прехвърля информация в съответствие с настройките на Политиката за поверителност.

8.4. Цялата информация, получена за потребителя, се записва и съхранява за времето на действие на акаунта, както и пет години след закриването и/или изтриването на акаунта. Действията се извършват в рамките на международните стандарти за съхранение на данни. Потребителят дава разрешение и се съгласява с всички условия.

8.5. Онлайн платформата може да провежда необходимите разследвания или проучвания независимо или да използва услугите на трети страни. С негово съгласие потребителят не възпрепятства тези действия, насочени към проверка на самоличността или защита на ресурса от различни финансови престъпления и заплахи. Услуга KYC и/или други системи могат да действат като трета страна. Няма ограничения за избора на последното.

8.6. След преминаване на идентификацията потребителят трябва самостоятелно да следи коректността на въведените данни. Ако личната информация на потребителя се промени в бъдеще, тя трябва да бъде коригирана и актуализирана в личния акаунт, както и чрез комуникация с администратора на платформата. Ако има причини ресурсът да смята, че информацията за потребителя е променена, остаряла, неправилна, неточна, невярна, тогава могат да бъдат приложени ограничителни мерки до изясняване на всички въпроси. Администрацията има право да блокира транзакции и да замразява обмена заедно с всички активи.

8.7. Потребителят носи пълна отговорност за точността и актуалността на предоставените лични данни. Ако администрацията не може да се свърже с потребителя, като използва контактите, оставени по време на регистрация или по време на идентификация на ресурса, тогава това е изпълнено с подходящи мерки. Потребителят носи отговорност за всички загуби и/или разходи, когато операциите са спрени и/или личната сметка е блокирана.

8.8. Използвайки услугите на онлайн платформата, потребителят гарантира готовността си да премине процедурата за проверка при поискване.

8.9. Адресите на портфейла за транзакции в платформата подлежат на автоматична AML проверка. Ресурсът има право да поиска проверка, ако услугата за обмен на потребителя взаимодейства със следните позиции:

 • Измамна размяна;
 • DarknetMarketplace;
 • откуп;
 • услуга Darknet;
 • Откраднати монети;
 • смесителна услуга;
 • IllegalService;
 • измама.

8.10 Ако по време на процеса на проверка бъде открита връзка, средствата се връщат на подателя на адреса, като се вземат предвид отписването на разходите за комисионна за връщане.

9. Идентификация на потребителя

По време на процеса на идентификация ресурсът може по избор да поиска следната информация:

 1. Фамилия, име, бащино име на потребителя.
 2. информация за гражданство.
 3. Паспортни данни, включително серия, номер и друга информация.
 4. Пълна информация за датата и мястото на раждане на потребителя.
 5. Данни за регистрация, както и местоживеене.
 6. Иска се различна информация за контакт, включително адреси (пощенски и електронни), телефонни номера. Изискват се всякакви контакти за връзка с потребителя.
 7. Фотокарта на граждански и/или задграничен паспорт или лична карта.
 8. Снимка на собственика, който държи документ, удостоверяващ самоличността му.
 9. Снимка на сметки за комунални услуги, показваща домашния адрес на конкретно лице. Искането е от значение в случай, че документът за самоличност не съдържа информация за местоживеене или регистрация.
 10. Друга лична информация във всякакъв обем и формат, който ресурсът счита за необходим за пълното идентифициране на потребителя.