1.1. See kasutajaleping kehtestab ja reguleerib suhteid võrguplatvormi ja kasutaja vahel. Ressursi kasutamise ja konto registreerimisega nõustub kasutajapool sisu lugemisega ja kehtestatud tingimustega nõustumisega.

1.2. Lepingu sätetega mittenõustumisel keelatakse ressursi kasutamine.

2. Üldsätted

2.1. Veebiplatvorm/ressurss – teenuseid pakkuv osapool.

2.2. Kasutaja – teenuseid omandav osapool.

2.3. Sellel virtuaalsel määrusel on samad õigused nagu paberkandjal sõlmitud lepingul. Nõusolek kinnitab ja reguleerib pooltevahelisi õigussuhteid.

2.4. Veebiplatvorm annab kasutajale võimaluse oma ressurssi kasutades digitaalsete rahaliste varadega tehinguid teha.

2.5. Teenust saavad kasutada nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.

2.6. Rahakäibega teenuste tellimise veebipõhine taotlus on sätete ametlik aktsepteerimine. Teenus võtab päringu täitmise hetkel vaikimisi arvesse nii ajalisi näitajaid kui ka seisundiparameetreid.

2.7. Kasutaja registreeritud ja asukohariigi kehtivad õigusaktid edastavad andmeid, ei tühista reegleid, samuti kokkulepitud suhteid kliendi ja virtuaaltehingute süsteemi vahel.

3. Lepingu ese ja osutatavad teenused

3.1. Veebiplatvormi pakkumine on erinevate pangastruktuuride maksesüsteemide usaldusväärne ja turvaline kasutamine. Ressursil on esindatud kõik pangad. Nende maksefunktsioonide abil tehakse finantstehinguid.

3.2. Platvorm ei kontrolli tehingutega seotud kasutajale kuuluvate vahendite legitiimsust. Platvormi teenuseid kasutades kinnitab kasutaja, et ta omab ja käsutab raha seaduslikel alustel.

3.3. Olenevalt toimingu suunast kannab ressurss määratud aja jooksul alates summa krediteerimisest vastavas taotluses märgitud summas valuuta vastavatele aadressidele. Vääramatu jõu asjaolud võivad toimingu lõpuleviimist takistada.

3.4. Tehniliste vahenditega optimeeritud veebiplatvorm pakub ja pakub tasu eest järgmisi teenuseid:

 • virtuaalühikute deklareeritud koguse vastuvõtmine ja edasine üleandmine isikule või isikutele, kes soovivad neid rahalise ekvivalendi eest osta, kasutajalt rakenduse parameetrites sätestatud tingimustel;
 • reaalajas digitaalne valuutavahetus.

3.5. Positiivne erinevus tehingute tulemusel saadava lisahüve kvaliteedis läheb ressursi kasuks ja arvestatakse vahendustasuna.

3.6. Tingimustega nõustumine toimub pärast:

 • mõne ressursi pakutava teenuse taotlemine;
 • registreerimine veebiplatvormil.

3.7. Kasutaja nõustub pakkuva poole teenustega ja teostab arvelduse vastavalt lepingus sätestatud tingimustele. Taotlus esitatakse ja makstakse eranditult ressursil näidatud vormi kaudu. Volitamata makse üksikasjade alusel ei ole lubatud. Vastasel juhul võidakse taotlus tühistada.

3.8. Ülekanded kaartidele tehakse mõnest sekundist kuni 5 tööpäevani. Enamikul juhtudel tehakse toimingud koheselt.

4. Kasutustingimused

4.1. Nende tingimustega nõustumine tähendab kasutajapoolset kinnitust nõutava ja seadusliku vanuse saavutamise kohta. Lepingu sõlmimise takistuseks võib olla ressursi varasema kasutamise peatamine või keeld.

4.2. Igasugune kasutaja tegevus veebiplatvormi veebisaidil, aga ka ressursi rakendustes (sealhulgas, kuid mitte ainult mobiilirakenduses), on näiteks vahetustaotluse esitamine ja/või mis tahes muu tegevus, loetakse nõusolekuks isikutuvastusprotseduuri läbimiseks ja kõigi selleks vajalike andmete ja/või dokumentide esitamiseks.

4.3.Avalduste töötlemine ja tehingute teostamine toimub veebiplatvormi poolt kooskõlas Privaatsuspoliitikaga, samuti seadusest kinnipidamisega, et tõkestada rahapesu ja vältida ebaseaduslike tehingute aktiveerumist.

4.4. Toimingud algavad kohe pärast raha laekumist kasutajalt. Tehing ei kuulu tühistamisele ega peatamisele pärast selle aktiveerimise algust. Sellise toimingu tulemusel saadud vara kasutajale ei tagastata.

4.5. Iga lõpetatud tehing loetakse tagasivõtmatuks ja seda ei saa pärast selle sooritamist tagasi lükata. Kui kasutajalt raha ei laeku 15 minuti jooksul alates taotluse esitamisest, loetakse taotlus tühistatuks kui mitte jõustunud.

4.6.Ressurss peab finantstehingute arvestust vastavalt lepingule, reeglitele ja reguleeritud virtuaalsete arveldussüsteemide vormile.

4.7. Kui varad kasutajalt laekuvad peale taotluse tühistamist (määratud ajast hiljem), siis sellise taotluse vahetuskurss arvutatakse ümber vastavalt makse laekumise hetkel kehtinud vahetuskursile. Kui soovite tehingu tühistada pärast rahalise vara ülekandmist enne avalduse täitmist, toimub tagastamine 3% summast mahaarvamisega. Pärast taotluse täitmist rahalisi nõudeid ei aktsepteerita. Kui kasutajalt laekub krüptovaluuta summa alla 0,001 ekvivalendi, siis veebiplatvormi piirab õigus neid mitte tagastada.

5. Poolte õigused ja kohustused

5.1. Veebiplatvormi kohustused hõlmavad järgmist:

 1. Maksesüsteemide kaudu teisendage virtuaalseid varasid vastavalt käesoleva lepingu nõuetele.
 2. Vajadusel osutage ööpäevaringset võrguteenuse tuge kõigis varade võõrandamise ja vahetamisega seotud küsimustes.
 3. Säilitage isikuandmete üksikasju, teavet aja ja tehingute koondmäärade kohta ning esitage kasutaja taotluse korral vajalikud andmed pakutava teenuse liigi kohta.
 4. Erinevate maksesüsteemide abil rahaliste varade ülekandmise ja vahetamise teenuste osutamisel järgige privaatsuspoliitikat.
 5. Tagada käimasolevate tehingute teabe kaitse volitamata isikute juurdepääsu eest. Erandiks on: platvormi asukoha piirkonnas tegevusi teostavate kontrolliasutuste ja finantsjärelevalve talituse taotlus; olemasolev kohtumäärus, mis asub ressursi asukoha piirkonnas; nende maksesüsteemide haldamise nõue, mille kaudu rahaülekandetoiminguid tehti.
 6. Jälgige kasutajale pakutavate allahindluste ja boonuste süsteemi.
 7. Tegelege probleemidega, kui kasutaja väidab, et on rikkunud eeskirju.

5.2. Veebiplatvormi kohustused loetakse täidetuks hetkest, mil rahalised varad kantakse maha ja tehingud registreeritakse vastava arveldussüsteemi ajalukku.

Kasutaja kohustuste hulka kuuluvad:

 1. Esitage kõik vajalikud dokumendid ja pangaandmed. Andmete usaldusväärsus ja õigeaegne esitamine tagab tehingute eduka sooritamise näidatud summadel.
 2. Määrake kehtiv e-posti aadress.
 3. Andke nõusolek ja seadistage e-posti teel osutatavate teenuste kohta teavitussüsteem.
 4. Andke võimalus juurdepääsuks Internetile sidesüsteemide või statsionaarsete seadmete abil.
 5. Veebiplatvormi teenustega töötades looge olemasolevate viirusetõrjeprogrammide abil kvaliteetne kaitse.
 6. Järgige kindlasti kõiki lepingu reegleid ja eeskirju.
 7. Tehingute täieliku või osalise rikkumise juhtudest teavitada administratsiooni õigeaegselt ja üksikasjalikult. Kui avastatakse kõrvalekaldeid, peab taotluse läbivaatamise taotlus ressursile laekuma ühe kuu jooksul arvates eksliku toimingu tegemise kuupäevast. Vastasel juhul jäävad vaidlusalused summad pöördumatult veebiplatvormi omandisse.
 8. Ressursi kasutamise raames järgida rangelt kehtivate õigusaktide norme ja nõudeid.
 9. Ärge kasutage erinevaid liikluse intensiivistamise meetodeid.

5.3. Veebiplatvormil on järgmised õigused:

 1. Peatage ajutiselt ressursi kasutamine selle ümberkorraldamiseks või tehniliste seadete taastamiseks. Samal ajal püüab administratsioon vastava töö teostamisest ette teavitada. Kasutaja nõustub võtma endale riskid, mis on seotud sellega, et ta ei saa alati oma kontot kasutades platvormi teenuseid kasutada või kiireloomulisi tehinguid teha.
 2. Veebiplatvorm kasutab keerukat tarkvara funktsionaalsust ja sellel on tehniliste rikete võimalus. Ressurss jätab endale õiguse sellistel juhtudel keelduda kasutajal lepingu tingimuste täitmisest koos järgneva varade täieliku tagastamisega.
 3. Kolmandate isikute ebaseadusliku sekkumise kahtluse korral peatage platvormi töö täielikult. Reaktsioon on võimalik kontrolliasutuste, kasutaja või maksesüsteemide juhtkonna liikmete vastaval pöördumisel. Peatus jätkub kuni rikkumiste täieliku kõrvaldamiseni.
 4. Veebiplatvormil on õigus seaduslikult teha muudatusi partnerite allahindluste ja preemiate süsteemis ilma kasutajat oma tegevusest vastava teavitamiseta. Samal ajal jätab administratsioon lehel "Abi" vastavates jaotistes kindlasti mahaarvamissüsteemi praeguse versiooni avaldamise.
 5. Reguleerige komisjonitasusid.
 6. Keelake tehingud põhjendamata.
 7. Kui tehing lõppes veaga, siis nõudke kasutajalt lisateavet ebaõige teenuse osutamise kohta. Kõik mugavad valikud sobivad: ekraanipilt, e-posti teatis, mobiilseade jne.
 8. Lõpetage vestlus kasutajaga käitumisreeglite, eetiliste standardite taktitundetu rikkumise või täiendava teabe andmisest keeldumise korral.
 9. Peatage tehingud sellistes olukordades: lahknevus näidatud ja laekunud summade vahel; pangaandmete blokk; ebaõige teabe esitamine; lepingute kasutajapoolne muutmine; tehingute eest tasumine teiselt isiklikult kontolt.
 10. Peatage tehingud, kui isikut ei ole võimalik täielikult tuvastada ilma raha tagastamata enne kasutaja täielikku tuvastamist.
 11. Liikluse reguleerimise meetodite kasutamisel saab administratsioon blokeerida juurdepääsu platvormile, samuti vastavatele abisüsteemidele.
 12. See ressurss jätab endale ka õiguse teha käesolevas lepingus ühepoolselt muudatusi ilma ette teatamata. Lepingu praeguse versiooni avaldamine postitatakse sellel lehel tõrgeteta.
 13. Keelduda edasisest teenuste osutamisest, kui kasutaja rikub mõnda käesoleva lepingu sätet. Administratsioon teavitab oma otsusest teavitussüsteemi kaudu. Taotluste edasine töötlemine peatub, konto blokeeritakse.

5.4. Ressursiga töötamise ajal saadud rahaliste varade ebamõistliku suurenemise avastamine võimaldab administratsioonil peatada tehingud kuni asjaolude üksikasjaliku uurimiseni, millele järgneb alusetult laekunud summade ja neile vastavate õiguste täielik tagastamine.

5.5. Veebiplatvormi teenuste kasutamine pettuste korraldamiseks ja elluviimiseks, samuti muude seadusega keelatud toimingute läbiviimiseks on keelatud. Tegevuse tõendamisel kasutaja ebaseadusliku tegevuse suunas edastab ressurss kogutud teabe koos tõendusbaasiga asjaomastele õiguskaitseteenistustele ning saadab ebaseaduslike toimingute läbiviimise kohta saadud teabe ka arveldussüsteemide haldamisele ja mõjutatud pool.

6. Poolte tagatised ja vastutus

6.1. Veebiplatvorm ei vastuta järgmistel juhtudel:

 1. Kasutaja poolt registreerimisväljade ja rakenduste kujundamisel tehtud vigade ja ebatäpsuste, samuti veebiplatvormi kasutamise reeglite rikkumise ja sellest tulenevalt rahalise kahju korral. Sularaha, mis on valesti määratud andmetele läinud, ei tagastata. Toiming loetakse õigesti lõpetatuks.
 2. Tehingute lõpetamata jätmine pangaorganisatsioonide või maksesüsteemide vigade või viivituste tõttu.
 3. Kui kasutaja saab valesti aru finantsnõuete täitmise reeglitest, tariifimääradest, teenustasudest ja muudest sätetest, mis põhjustavad viivitusi ja kahju.
 4. Platvormilt eemaldatakse vastutus rikke eest elektri, Interneti-ühenduse puudumise ja muude sidesüsteemide rikke korral.
 5. Kolmandate isikute poolt kasutaja loal tehtud vahetusoperatsioonide tulemusel.

6.2. Kõigi käesoleva lepingu tingimuste kinnitamisel nõustub pool tingimustega ja võtab täieliku vastutuse toimingute tagajärgede eest.

6.3. Pooled ei vastuta ja vabastatakse nendest tulenevate kohustuste täitmisest nendest mitteolenevate asjaolude ilmnemisel. Need olukorrad hõlmavad järgmist:

 • looduskatastroofid;
 • riigi muudatused koos kohandamisega juriidilisel tasandil;
 • loodusõnnetused ja rahutused, sõjalised operatsioonid, häkkerite rünnakud jne.

6.4. Veebiplatvormil tegutsedes kinnitab kasutaja oma rahaliste vahendite legitiimsust ja omandiõigust. Ressursi kasutamisest tingitud kahju korral kannab materiaalsete kahjude täielik hüvitamine kasutaja.

7. Märkus kasutaja poolele

7.1. Veebiplatvorm peab õigustatuks ressursi kasutajate teavitamist, et digitaalsete finantsvarade omamisel ja erinevate toimingute tegemisel on oht isiklikest rahalistest vahenditest ilma jääda.

7.2. Virtuaalvaluuta väärtus on väga muutlik ja selle omanikul on võimalus saada kahju. Krüptovaluutaga seotud finantstegevus ei ole Vene Föderatsiooni territooriumil seadusandlikul tasandil reguleeritud.

7.3. Digitaalsete finantsvaradega töötamisel kaasnevad ka muud riskid, mida käesolev teatis ja leping ette ei näe.

8. Kontrollimine

8.1 Iga kasutaja peab olema valmis isiksuse tuvastamise ja tuvastamise protseduurideks. See on veebiplatvormil teenuste kasutamise eeltingimus.

8.2. Konkreetse isiku kohta saadud andmeid kasutatakse tema isiku, ressursside, rakenduste (mitte ainult mobiiliga) kontrollimiseks. Teenuse funktsionaalsus töötab järgmistes valdkondades:

 • rahapesu jälgede tuvastamine;
 • rahaline abi terrorismile;
 • mitmesugused petturlikud operatsioonid ja muud finantskuriteod.

8.3 Veebiplatvorm kogub, töötleb, kasutab ja edastab teavet vastavalt privaatsuspoliitika sätetele.

8.4. Kogu kasutaja kohta saadud teave salvestatakse ja säilitatakse konto tegevuse ajal, samuti viis aastat pärast konto sulgemist ja/või kustutamist. Tegevused viiakse läbi rahvusvaheliste andmesalvestusstandardite raames. Kasutaja annab loa ja nõustub kõigi tingimustega.

8.5. Veebiplatvorm võib vajalikke uuringuid läbi viia iseseisvalt või kasutada kolmandate isikute teenuseid. Tema nõusolekul ei takista kasutaja neid toiminguid, mille eesmärk on isikusamasuse kontrollimine või ressursi kaitsmine erinevate finantskuritegude ja ohtude eest. KYC-teenus ja/või muud süsteemid võivad toimida kolmanda osapoolena. Viimase valikul piiranguid ei ole.

8.6. Pärast tuvastamise läbimist peab kasutaja iseseisvalt jälgima sisestatud andmete õigsust. Kui kasutaja isikuandmed tulevikus muutuvad, tuleb need parandada ja uuendada isiklikul kontol, samuti platvormi administraatoriga suhtlemise kaudu. Kui ressursil on põhjust arvata, et teave kasutaja kohta on muutunud, aegunud, ebaõige, ebatäpne, vale, võidakse rakendada piiravaid meetmeid kuni kõigi küsimuste selgitamiseni. Administratsioonil on õigus tehinguid blokeerida ja vahetus koos kogu varaga külmutada.

8.7. Kasutaja kannab täielikku vastutust esitatud isikuandmete täpsuse ja asjakohasuse eest. Kui administratsioon ei saa registreerimisel või ressursis tuvastamise ajal jäetud kontaktide kaudu kasutajaga ühendust võtta, on see täis asjakohaseid meetmeid. Kasutaja vastutab kõigi tegevuste peatamisel ja/või isikliku konto blokeerimisel tekkinud kahjude ja/või kulude eest.

8.8. Veebiplatvormi teenuseid kasutades garanteerib kasutaja valmisoleku nõudmisel kontrollprotseduuri läbimiseks.

8.9. Platvormil tehtavate tehingute rahakoti aadresside suhtes kohaldatakse automaatset AML-i kontrolli. Ressursil on õigus nõuda kontrollimist, kui kasutaja vahetusteenus suhtleb järgmiste positsioonidega:

 • Petturlik vahetus;
 • DarknetMarketplace;
 • lunaraha;
 • Darkneti teenus;
 • Varastatud mündid;
 • segamisteenus;
 • Illegaalne teenus;
 • pettus.

8.10 Ühenduse tuvastamisel kontrollimise käigus tagastatakse raha saatjale aadressil, arvestades tagastamise vahendustasu mahakandmist.

9. Kasutaja tuvastamine

Identifitseerimisprotsessi ajal võib ressurss soovi korral küsida järgmist teavet:

 1. Kasutaja perekonnanimi, nimi, isanimi.
 2. kodakondsuse teave.
 3. Passiandmed, sealhulgas seeria, number ja muu teave.
 4. Täielik teave kasutaja sünnikuupäeva ja -koha kohta.
 5. Registreerimisandmed, samuti praegune elukoht.
 6. Küsitakse erinevaid kontaktandmeid, sh aadresse (posti- ja elektrooniline), telefoninumbreid. Kasutajaga ühenduse võtmiseks palutakse kõiki kontakte.
 7. Tsiviil- ja/või välispassi või ID-kaardi fotokaart.
 8. Foto omanikust, kellel on tema isikut tõendav dokument.
 9. Kommunaalmaksete foto, millel on näha konkreetse inimese kodune aadress. Taotlus on asjakohane juhul, kui isikut tõendav dokument ei sisalda andmeid elukoha või sissekirjutuse kohta.
 10. Muu isikuandmed mis tahes mahus ja vormingus, mida ressurss peab vajalikuks kasutaja täielikuks tuvastamiseks.